Sport Conditioning

คือการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา โดยจะฝึกในหลายๆด้านด้วยกัน เช่น ด้านพละกำลัง (Power) ความแข็งแกร่ง (Strength) ความทนทาน (Endurance) ความเร็ว (Speed) เป็นต้น ซึ่งสามารถฝึกได้ทั้งในนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านการเล่นกีฬา

นอกจากนี้การฝึกแบบ Strength and Conditioning ยังช่วยป้องกัน และลดอาการบาดเจ็บของนักกีฬาที่จะเกิดขึ้น เพราะทุกคนสามารถพัฒนาด้านพละกำลัง ความแข็งแกร่ง ความทนทาน ความเร็วไปได้ แต่ถ้าไม่สามารถรักษาสภาพให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดี จนทำให้เกิดการบาดเจ็บ การฝึกโปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้ฝึกไปนั้นอาจทำให้การฝึกนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ฉะนั้น การป้องกันการบาดเจ็บ จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ ที่จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสมรรถภาพ

STAGE Find The Real U ได้รวบรวมโค้ชระดับมืออาชีพมาช่วยดูแลให้กับคุณในด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางการกีฬา ให้ร่างกายเพื่อพร้อมต่อการนำไปสู่การทำทักษะกีฬาต่าง ๆ โดยโค้ชจะออกแบบ และพัฒนาระบบการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาแต่ละคน รวมไปถึงการสอนท่าออกกำลังกาย และท่าฝึกความแข็งแรงที่ถูกต้อง

อีกทั้งยังกระตุ้นนักกีฬาในระหว่างการฝึกซ้อม ซึ่งทั้งก่อนและหลังฝึกซ้อม Strength and Conditioning Coach จะมีการประเมินสมรรถภาพให้กับนักกีฬา เพื่อที่จะสามารถนำผลการประเมินที่ได้ไปช่วยในการวางแผนการฝึกซ้อมต่อไปในอนาคต

COACH

YosMake your life by yourself.

Moo

ENDURANCE COACH

YosMake your life by yourself.

Yos

STRENGTH COACH

NonGo further, work harder with strength.

Non

STRENGTH COACH

STAGE Find The Real U - Fitness
95 Yothinpattana 11 Yaak 7 Khlong Chan, Bang Kapi District, Bangkok, 10240

Tel : 02-003-5445

Copyright © 2022 All Rights Reserved​ stage find the real u